Összesen: 0.00 Ft

 Kellékszavatosságról szóló tájékoztató   

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?  

Ön a szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.  

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?  

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.  

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?  

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?  

Ön a vállalkozással (szolgáltatóval) szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?  

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.  

A szolgáltató a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján az a kellékszavatossági igények sajátos szabályairól alábbi tájékoztatást adja:  

„12. § (1) A vállalkozás megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a vállalkozásnak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.  

(2) A fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha  

 1. a) a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette a 13. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeket, vagy az (1) bekezdés szerint megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;  
 1. b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;  
 1. c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy  
 1. d) a vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.  

(3) Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.  

(4) A fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a vállalkozás nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.  

 1. § (1) Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.  

(2) A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania.  

(3) A vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.  

 1. § Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.  
 1. § (1) A fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a vállalkozásnak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.  

(2) Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.  

(3) Ha a fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy - a (2) bekezdés szerint - az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy  

 1. a) a fogyasztónak a vállalkozás költségére vissza kell küldenie a vállalkozásnak az érintett árut; és  
 1. b) a vállalkozásnak haladéktalanul vissza kell térítenie a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.” 

 

 Termékszavatosságról szóló tájékoztató  

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?  

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?  

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?  

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?  

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?  

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.  

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:  

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.  

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.  

 

 Jótállásról szóló tájékoztató  

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?  

Hibás teljesítés esetén, amennyiben a szolgáltató jótállást vállalt vagy jogszabály alapján jótállásra köteles.  

A jótállás részletes szabályait a termék mellé csatolt jótállási jegyen is megtalálja. Amennyiben a jótállási jegyet nem találja vagy az elveszett, pótlása végett haladéktalanul keresse meg ügyfélszolgálatunkat a megadott elérhetőségein.  

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.  

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági és termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.  

 

Hibás teljesítés törvényi meghatározása:  

Ptk. 6:157. § [Hibás teljesítés]  

(1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.  

A 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.  

A szolgáltató a Ptk. 6:158. §, illetve a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) alapján tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a  

 • matracok felhasználási hely pártartalma okozta penészedés,
 • használatból eredő kisebb elváltozások (huzat nyúlás, hullámosodás, bolyhosodás, szakadás, oldal kitüremkedés, cérnabomlás, színeződés stb.),
 • matrac átalakításából, szakszerűtlen javításából eredő hiba,
 • komfortérzetből adódó, egzakt módon nem vizsgálható (pl. túl keménynek, túl puhának, túl melegnek, kényelmetlennek stb. érzett matrac) panasz,
 • helytelen szállításból, tárolásból és a nem rendeltetésszerű használatból eredő, maradandó alakváltozás,
 • vákuumcsomagolt termékeknél a maximum 30 napot meghaladó összetekert túl tárolásból adódó hiba,
 • vásárlás során jelzett és jótállási jegyen feltüntetett hiba  

nem minősül hibás teljesítésnek.  

A matracok kicsomagolását követően - az alapanyag használatból és gyártási technológiából adódó - néhány napon belül megszűnő szaghatás, kipárolgás természetes jelenség. A matracok szerkezetének használatból eredő – a teljes vastagság 20%-át meg nem haladó – anyag-tömörödés okozta gödrösödés természetes jelenség, nem minősül hibás teljesítésnek. 

 

Kötelező jótállás  

A szolgáltatót a Ptk. szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott tartós fogyasztási cikkek tekintetében a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli. A kötelező jótállás időtartama alatt a szolgáltató mentesül felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba a teljesítés után – adott esetben a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt – keletkezett.  

A termékek rendeltetésszerű használatát tartalmazó tájékoztatót írásos formában a termék mellé csomagolva a fogyasztók rendelkezésére bocsátjuk.  

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a felhasználó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.  

Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály értékhatártól függő jótállási időtartamot ír elő:  

A jótállás időtartama:

 1. 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 2. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 3. 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - jogvesztéssel jár.

(4) A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.  

A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.  

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék felhasználó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát  

 1. szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 2. rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 3. helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 4. elemi kár, természeti csapás okozta.  

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a felhasználó:  

 1. elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a felhasználónak okozott érdeksérelmet  
 1. ha a szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a felhasználónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a felhasználó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.  
 1. Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló - szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.  

Ha a felhasználó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a felhasználó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a felhasználó érdekeit kímélve kell elvégezni.  

A szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.  

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a felhasználó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.  

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a szolgáltatót terhelik. A szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.  

A szolgáltató felhívja a fogyasztók figyelmét a matrac-termékek használatával kapcsolatos minimális előírások, illetve ajánlások betartására, különösen:  

 • minden matracot havonta minimum egy alkalommal ajánlott megfordítani körbe-körbe, 180 fokban,
 • a hotel matracokat hetente vagy minden vendég után ajánlott megfordítani,
 • amennyiben a matrac mindkét oldala használható, azoknál a matracoknál a forgatást mindkét oldalon ajánlott megtenni,
 • amely matrac csak egyoldalas használatra ajánlott, azokat NEM szabad fejtetőre fordítani,
 • a rugó nélküli matracokhoz az íves ágyrács a legmegfelelőbb, abból is sűrű lamellás és deréktámaszos kivitel mert ez fajta ágyrács jobban kíméli a matracokat és hosszabb élettartamot biztosít,
 • az egyenes ágyrácsok azért nem ajánlottak a rugó nélküli matracokhoz, mert a merevségének köszönhetően előbb és jobban tömörödik rajtuk a matrac magrésze, és így keményebbnek is érződik a fekvőfelület (ez természetesen nem azt jelenti, hogy nem használható a merev ágyrács, de szakmailag nem ajánlott a rugó nélküli matrachoz)
 • bonellrugós és táskarugós matracokhoz a legtökéletesebb alátámasztást a merev ágyborda, vagy tömör ágyalj biztosítja, (a tömör ágyaljat a használat előtt sok helyen szükséges kifúrni, hogy könnyen tudjon szellőzni a matrac alsó része is),
 • a rugós matracokhoz tökéletes alátámasztásnak ajánlott még a Bonell Boxspring ágytest, illetve a Merev Boxspring ágytest, illetve matractartó,
 • fémből készült ágyrács vagy bármilyen jellegű fém alátámasztás nem javasolt egyik matractípushoz sem, mivel a fém ágyrácsokra jellemző hajlékonyság a matrac deformálódását okozza.  

 

Jótállási igény érvényesítése  

Amennyiben a termék a fent részletezett jótállási időn belül meghibásodik, kérjük haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval a következő email címen: matracorszag@gmail.com.  

Kérjük, hogy kapcsolatfelvétele során részletesen írja le a hiba természetét, illetve a gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük csatoljon az emailhez 2-3 darab fényképet, valamint a számla/jótállási jegy másolatát. Ez utóbbiak hiánya nem akadályozza a jótállási igény érvényesítését.  

A matracok szerkezetének használatból eredő – a teljes vastagság 20%-át meg nem haladó – anyag-tömörödés okozta gödrösödés ellenőzréséhez segédletként az alább szereplő fényképet is használhatják.

A MatracOrszág Kft., mint szolgáltató az általa értékesített Relaxin Dream márkájú normál matracok kötelező jótállási időn túli meghibásodása esetére az alábbi vásárlási kedvezményt biztosítja:  

10.000-100.000 Ft-ig terjedő termékkörben, amelyre 1 év kötelező jótállás vonatkozik a jótállási idő lejártát követő 5 éven keresztül a:

 • 2. évben: 50%
 • 3. évben: 60%
 • 4. évben: 70%
 • 5. évben: 80%
 • 6. évben: 90%

kedvezményt biztosít új matrac vásárlása esetén. Rugós matrac 6 éven belüli rugótörése esetén a termék azonos átkategóriába tartozó rugós matracra történő kicserélését ajánlja fel a szolgáltató, amely esetben csak a szállítási költség terheli a fogyasztót.  

100.001-250.000 Ft-ig terjedő termékkörben, amelyre 2 év kötelező jótállás vonatkozik a jótállási idő lejártát követő 5 éven keresztül a:

 • 3. évben: 50%
 • 4. évben: 60%
 • 5. évben: 70%
 • 6. évben: 80%
 • 7. évben: 90%

kedvezményt biztosít új matrac vásárlása esetén. Rugós matrac 7 éven belüli rugótörése esetén a termék azonos átkategóriába tartozó rugós matracra történő kicserélését ajánlja fel a szolgáltató, amely esetben csak a szállítási költség terheli a fogyasztót.  

250.001 Ft feletti termékkörben, amelyre 3 év kötelező jótállás vonatkozik a jótállási idő lejártát követő 5 éven keresztül a:

 • 4. évben: 50%
 • 5. évben: 60%
 • 6. évben: 70%
 • 7. évben: 80%
 • 8. évben: 90%

kedvezményt biztosít új matrac vásárlása esetén. Rugós matrac 8 éven belüli rugótörése esetén a termék azonos átkategóriába tartozó rugós matracra történő kicserélését ajánlja fel a szolgáltató, amely esetben csak a szállítási költség terheli a fogyasztót.  

A vásárlási kedvezmény feltételei:

 • A kedvezményesen vásárolt matracoknak minden esetben van szállítási díja, melyet a vásárlónak kell megfizetni.
 • A kedvezmény a mindenkori aktuális árból értendő.
 • A kedvezmény csak ugyanazon árkategóriába tartozó termék vásárlása esetén használható fel, így az 1 éves kötelező jótállás alá tartozó termék esetleges jótállási időn túli meghibásodása esetén a szolgáltató nem nyújt kedvezményt magasabb értékű (2 vagy 3 éves jótállási idő alá tartozó) termék megvásárlásához.

 


  Amennyiben más matracot, illetve fedőmatracot vagy épp gyapjú takarót, altakarót - derékaljat,
  párnát vagy garnitúrát keres, ebben az esetben kérem látogasson el a másik áruházunkba
  a Matracok-Boltja Webáruházba és nézze meg egyedi kínálatunkat.
  Tovább a webshopra!
  Logo